• KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH W NASZEJ SZKOLE?

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin, 95 755 21 68, sekretariat@lo-sulecin.pl.

     Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Stefanowicz-Wasilewska, iod@lo-sulecin.pl

     DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UCZNIÓW I RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH?

     Dane osobowe uczniów / rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:

     • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm..), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
     • art. 6 ust. 1 lit. e RODO - gdy dane są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
     • art. 9 ust. 2 lit. c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
     • art. 6 ust 1 pkt a RODO, tj. na podstawie zgody, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych uczniom/ rodzicom/opiekunom prawnym formularzach.

     KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE?

     Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym i oświatowym.

     JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

     Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

     W JAKI SPOSÓB MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DYSPONOWAĆ SWOIMI DANYMI?

     Mają Państwo prawo do:

     1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     4) prawo do usunięcia danych osobowych;

     5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

     DLACZEGO MAM PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE ADMINISTRATOROWI?

     Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda jest dobrowolne. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe.

      

     INFORMACJA O RODO W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

     Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 21 68 lub 95 755 91 38, e-mail: sekretariat@lo-sulecin.pl, jako pracodawca. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Stefanowicz-Wasilewska, iod@lo-sulecin.pl.

     Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

      

     Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

     Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

     Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

     W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

     Mają Państwo prawo do:

      

     1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

      

     2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     4)  usunięcia danych osobowych;

     5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

     INFORMACJA RODO DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH SZKOŁY

     Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 21 68 lub 95 755 91 38, e-mail: sekretariat@lo-sulecin.pl, jako pracodawca. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Stefanowicz-Wasilewska, iod@lo-sulecin.pl.

     Państwa  dane osobowe przetwarzane są w celach:

     • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
     • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
     • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

      

     Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane na podstawie zawartych przez I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie umów powierzenia.

      

     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

      

     Mają Państwo prawo do:

     1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     4) usunięcia danych osobowych;

     5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

      

     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W takim przypadku przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

     Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.