• Regulamin rekrutacji 24/25

    • REGULAMIN REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

      

     Podstawa prawna:

      

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).
     2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 586)
     3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 610)
     4. Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

      

     1. Zasady  ogólne.

     Podczas rekrutacji możliwa do uzyskania liczba punktów wynosić będzie 200, przy czym brane będą pod uwagę punkty:

      1. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, zaś z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
      1. za oceny z  zajęć  edukacyjnych:  języka  polskiego,  matematyki,  języka  obcego  oraz jednego przedmiotu z grupy przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wskazanego przez  kandydata  w  podaniu,  wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przeliczeniu:

      

     celujący

     18 pkt.

     bardzo dobry

     17 pkt.

     dobry

     14 pkt.

     dostateczny

     8 pkt.

     dopuszczający

     2 pkt.

      

      1. za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
     1. świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
     2. uzyskanie          w        zawodach          wiedzy,           będących          konkursem           o        zasięgu

     ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

      • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
      • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
      • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
     1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
      • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
      • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
      • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
     2. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
     3. uzyskanie w zawodach wiedzy, innych niż w/w, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na ternie szkoły, na szczeblu:
      • międzynarodowym – 4 pkt.,
      • krajowym – 3 pkt.,
      • wojewódzkim – 2 pkt.,
      • powiatowym – 1 pkt.
     4. aktywność społeczną, w tym wolontariat – 3 pkt.
      1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, maksymalnie 18 pkt.
      1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w szczególnych przypadkach zdrowotnych (czyli sytuacjach, o których orzeka lekarz) oraz szczególnych przypadkach losowych (czyli nagłych zdarzeniach lub wypadkach powodujących niemożność uczestniczenia w egzaminie) uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie podstawowym i dodatkowym, przelicza się na punkty oceny z:
     5. języka polskiego, matematyki,:
      • celujący – 35 pkt.,
      • bardzo dobry – 30 pkt.,
      • dobry – 25 pkt.
      • dostateczny – 15 pkt.,
      • dopuszczający – 10 pkt.
     6. języka obcego nowożytnego:
      • celujący – 30 pkt.,
      • bardzo dobry – 25 pkt.,
      • dobry – 20 pkt.
      • dostateczny – 10 pkt.,
      • dopuszczający – 5 pkt.

      

      

      

      

     1. W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzenie w I Licem Ogólnokształcącym im. Adam Mickiewicza jednej klasy z następującymi propozycjami przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym:
     1. język polski (wiodący) z biologią (uzupełniający)
     2. wiedza o społeczeństwie (wiodący) z historią (uzupełniający)
     3. język polski (wiodący) z historią (uzupełniający)
     1. matematyka (wiodący) z fizyką (uzupełniający)
     2. matematyka (wiodący) z geografią (uzupełniający)
     3. chemia (wiodący) z biologią (uzupełniający)

     Języki obce nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i niemiecki (do wyboru)

     Liczba miejsc planowanych w klasie I: 30

      

     UWAGA:  do utworzenia  grupy rozszerzeniowej konieczna jest grupa licząca co najmniej 8 osób.

      

      

      

     1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowanie uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025.

      

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

     Lp.

     Termin

     Rodzaj czynności

     1.

     15.05 – 21.06.2024

     Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z

     dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

     2.

     21.06 – 05.07.2024

     Złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz

     zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     3.

     11.07.2024

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

     zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      

     4.

      

     12 -16.07.2024

     Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w postaci złożenia oryginału ukończenia szkoły

     i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     6.

     17.07.2024

     Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy

     kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      

      

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

     1.

     1 – 5.08.2024

     Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z

     dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

     2.

     12.08.2024

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

     zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      

     3.

      

     12-14.08.2024

     Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w postaci złożenia oryginału ukończenia szkoły

     i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     4.

     19.08.2024

     Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy

     kandydatów przyjętych i nieprzyjętych